Studnie głębinowe Łódzkie

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu studni głębinowych w Łódzkiem i na terenie całego kraju. Usługę kierujemy przede wszystkim dla gospodarstw domowych i rolnych oraz firm. Ten rodzaj studni służy do czerpania wody z ujęć głębinowych, które powstają dzięki użyciu specjalistycznej wiertnicy. Ich głębokość przekracza zwykle 10 m, a może sięgać nawet powyżej 30 m. Pozyskiwana w ten sposób woda wgłębna cechuje się czystością chemiczną i bakteriologiczną, którą zapewniają warstwy nieprzepuszczalne, występujące ponad zwierciadłem wody i zabezpieczające ją przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Po filtracji jest zdatna do spożycia. Jej dodatkową zaletą jest brak chlorowania, które jest konieczne w przypadku wody czerpanej z rurociągów.

Studnia wiercona, nazywana też rurową, składa się z części podziemnych, jak rury studzienne, filtry i pompa wraz z osprzętem oraz elementów nadziemnych: obudowy studni (wykonanej z tworzywa sztucznego lub betonowych kręgów) i uzbrojenia, a dodatkowo z armatury do obsługi pompy, która montowana jest w budynku. Pompy są wyposażone w silniki jedno i trójfazowe – te ostatnie znajdują zastosowanie w przypadku zasilania dużej liczby punktów odbioru wody. Wykonujemy profesjonalne odwierty i montaż systemów nawadniania w postaci studni głębinowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Państwa potrzebami.

Jakie prace wykonujemy przed wykopami studni głębinowych w Łodzi?

Przed sporządzeniem projektu budowy studni głębinowych w Łodzi oraz innych miejscach ich realizacji, przeprowadzamy dokładne badania geologiczne. Wykonujemy odwierty, które umożliwiają nam uzyskanie tzw. profilu litologicznego. Pokazuje on, na jakiej głębokości występują warstwy wodonośne oraz jaką cechują się wydajnością. Określenie dostępności do tych warstw jest kluczowym aspektem, który wpływa na dalszy przebieg prac. Szczegółowo analizujemy również warunki hydrogeologiczne terenu. Wszystkie zebrane dane wykorzystujemy do określenia poszczególnych parametrów studni głębinowych, m.in. ich głębokości i średnicy, a także średnicy rur studziennych oraz długości i umiejscowienia filtrów.

Na co zwracamy szczególną uwagę podczas budowy studni wierconych w Łódzkiem?

Dbamy o to, aby studnie wiercone w Łódzkiem oraz zlokalizowane w innych rejonach naszych prac, znajdowały się w miejscach bezkolizyjnych oraz w bezpiecznych odległościach od ewentualnych źródeł zanieczyszczeń. Przy ustalaniu ich lokalizacji zwracamy uwagę na to, aby nie stanowiły utrudnień dla potencjalnych inwestycji w przyszłości. Każdy etap realizacji studni – począwszy od wykonania odwiertu, zabudowy kolumny eksploatacyjnej za pomocą rur studziennych, przez obsypanie ich żwirem filtracyjnym i uszczelnienie otworu studni, po dobór pompy głębinowej, wykonanie pompowania oczyszczającego i montaż przyłącza wodnego do budynku – wykonujemy sprawnie, a zarazem precyzyjnie i skutecznie.

Dzięki naszemu ponad 30-letniemu doświadczeniu w branży oraz fachowemu zapleczu technicznemu podejmujemy się prac w rozmaitych, nawet skomplikowanych warunkach geofizycznych. Jako producent rur studziennych w Łodzi używamy do naszych robót rur gwintowanych PVC, które mają wymagane atesty szczelności, żywieniowe, a także wytrzymałościowe. Ponadto są odporne na korozję oraz inkrustacje (zarastanie kamieniem pochodzącym ze związków, będących składnikami twardej wody). Dzięki długim i głębokim gwintom są łatwe w instalacji. Zgodnie z wymogami, zarówno rury studzienne, jak i żwir filtracyjny, mają atesty Państwowego Zakładu Higieny.

Jakich formalności wymaga budowa studni wierconych w Łodzi i na terenie całej Polski?

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu studni wierconych – w Łodzi czy innej lokalizacji w naszym kraju – należy wziąć pod uwagę także obowiązujące przepisy. W obecnym stanie prawnym wykonanie obudowy ujęć wód podziemnych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Budowa studni musi być jednak zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi, z których wynika obowiązek zachowania wymaganych prawem odległości od osi studni – m.in. do granicy działki, rowu przydrożnego, budynków inwentarskich czy przewodów przydomowej oczyszczalni ścieków. Natomiast według prawa wodnego –studnia głębinowa jest urządzeniem wodnym, którego budowa wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy:

  • studnia ma przekraczać głębokość 30 m,
  • przewidziany pobór wody ma być większy niż 5 m³ na dobę,
  • pobór wody nie będzie polegał na zwykłym korzystaniu z wód (tj. używaniu wody wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego).

W pozostałych sytuacjach pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego może dodatkowo zawierać zakazy lokalizacji ujęć wód głębinowych na danym obszarze lub wymogi co do sposobu realizacji inwestycji. Budowa studni głębszych niż 30 m, które mają służyć do poboru wody w ilości przekraczającej 5 m³ na dobę oraz zlokalizowanych na obszarze górniczym, może odbywać się tylko na podstawie projektu robót geologicznych, który, zgodnie z prawem geologicznym i górniczym, zatwierdza właściwy organ administracji.

Posiadanie własnej studni głębinowej wiąże się z wieloma zaletami. Możliwość korzystania z dobrej jakości wody czy obniżenia kosztów eksploatacji budynku to mocne atuty, które przemawiają za tym, by czerpać wodę z własnego ujęcia. Zapraszamy do kontaktu i do skorzystania z naszych usług!