Studnie głębinowe

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu studni głębinowych dla gospodarstw domowych i rolnych oraz firm. Studnia wiercona składa się z części podziemnych, jak rury studzienne, filtry i pompa wraz z osprzętem oraz elementów nadziemnych: obudowy studni (wykonanej z tworzywa sztucznego lub betonowych kręgów) i uzbrojenia, a dodatkowo z armatury do obsługi pompy, która montowana jest w budynku. Wykonujemy profesjonalne odwierty i montaż systemów nawadniania w postaci studni głębinowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Państwa potrzebami.


Jakich formalności wymaga budowa studni?

W obecnym stanie prawnym wykonanie obudowy ujęć wód podziemnych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Budowa studni musi być jednak zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi, z których wynika obowiązek zachowania, wymaganych prawem odległości od osi studni do m.in. granicy działki, rowu przydrożnego, budynków inwentarskich czy przewodów przydomowej oczyszczalni ścieków. Natomiast, według prawa wodnego, studnia głębinowa jest urządzeniem wodnym, którego budowa wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku, gdy:

  •  studnia ma przekraczać głębokość 30m,
  • przewidziany pobór wody ma być większy niż 5 metrów sześciennych na dobę,
  • pobór wody nie będzie polegał na zwykłym korzystaniu z wód (tj. używaniu wody wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego).

W pozostałych sytuacjach pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, może dodatkowo zawierać zakazy lokalizacji ujęć wód głębinowych na danym obszarze lub wymogi, co do sposobu realizacji inwestycji. Budowa studni głębszych niż 30 m, które mają służyć do poboru wody w ilości przekraczającej 5 m3 na dobę oraz zlokalizowanych na obszarze górniczym, może odbywać się tylko na podstawie projektu robót geologicznych, który, zgodnie z prawem geologicznym i górniczym, zatwierdza właściwy organ administracji.

Posiadanie własnej studni głębinowej wiąże się z wieloma zaletami: możliwość korzystania z dobrej jakości wody, czy obniżenia kosztów eksploatacji budynku, to mocne atuty, które przemawiają za tym, by czerpać wodę z własnego ujęcia.